Specialistkompetens

Säkerhetschef

Koncernens säkerhetschef, tillika bolagets säkerhetschef, är placerad hos Störningsjouren. Säkerhetschefen arbetar med säkerhetsfrågor på såväl strategisk som operativ nivå samt leder koncernens säkerhetsråd. Frågor som hanteras inom säkerhetsområdet är bland annat är personsäkerhet där målet är att skapa en säker och trygg arbetsmiljö för alla koncernens medarbetare. Personsäkerhetsarbetet utgår från gemensamma och övergripande förhållningssätt som skall genomsyra alla delar i verksamheten, arbetet vilar på fyra grundpelare; Kompetens/utbildning, Riskanalyser, Åtgärdsprogram och Incidenthantering.

Koncernen har implementerat IA-systemet där alla medarbetare rapporterar händelser som inträffar i verksamheten så som avvikelser, tillbud, iakttagelser m.m. Systemet skapar förutsättningar för verksamheten att få en faktabaserad lägesbild samt att utreda, åtgärda och göra analyser med syftet att förbättra olika delar av verksamheten.

I genomförandet av Framtidenskoncernens strategi för utvecklingsområden 2020-2025 har säkerhetschefen tillsammans med övrig personal genomfört ett omfattande arbete avseende utveckling av roller och uppdrag samt utarbetat förslag till kompetensplattform för medarbetare och chefer.

Informationssäkerhetssamordnare

Koncernens informationssäkerhetssamordnare är placerad hos Störningsjouren för nära samarbete med säkerhetschefen. I uppdraget ingår att:

  • Aktivt arbeta för ökad kunskap och medvetenhet om informationssäkerhet och GDPR inom koncernen
  • Driva, utveckla och delta i stora såväl som mindre projekt och workshops inom informationssäkerhetsområdet
  • Kommunicera på en strategisk såväl som operativ nivå med ledningsgrupper och andra nyckelfunktioner
  • På ett värdeskapande sätt driva och utveckla koncernens verksamhetsstyrning avseende informationssäkerhet
  • Både arbeta strategiskt och långsiktigt men även att agera på en mer direkt aktivt och operativ nivå exempelvis gällande incidenthantering.
  • I rollen ingår också att samordna GDPR-arbetet avseende koncernövergripande frågor och fungera som ett stöd för övriga bolag.