Specialistkompetens

Säkerhetschef

Koncernens säkerhetschef, tillika bolagets säkerhetschef, är placerad hos Störningsjouren. Säkerhetschefen arbetar med säkerhetsfrågor på såväl strategisk som operativ nivå samt leder koncernens säkerhetsråd. Frågor som hanteras inom säkerhetsområdet är bland annat är personsäkerhet där målet är att skapa en säker och trygg arbetsmiljö för alla koncernens medarbetare. Personsäkerhetsarbetet utgår från gemensamma och övergripande förhållningssätt som skall genomsyra alla delar i verksamheten, arbetet vilar på fyra grundpelare; Kompetens/utbildning, Riskanalyser, Åtgärdsprogram och Incidenthantering.

Koncernen har implementerat IA-systemet där alla medarbetare rapporterar händelser som inträffar i verksamheten så som avvikelser, tillbud, iakttagelser m.m. Systemet skapar förutsättningar för verksamheten att få en faktabaserad lägesbild samt att utreda, åtgärda och göra analyser med syftet att förbättra olika delar av verksamheten.

Under 2020 har koncerngemensamma anvisningar avseende SBA (systematiskt brandskyddsarbete) tagits farm och beslutats. Till det pågår arbete med att utforma stödmaterial i form av checklistor och mallar för det operativa brandskyddsarbetet.

Informationssäkerhetssamordnare

Koncernens informationssäkerhetssamordnare är placerad hos Störningsjouren för nära samarbete med säkerhetschefen. I uppdraget ingår att:

  • Aktivt arbeta för ökad kunskap och medvetenhet om informationssäkerhet och GDPR inom koncernen
  • Driva, utveckla och delta i stora såväl som mindre projekt och workshops inom informationssäkerhetsområdet
  • Kommunicera på en strategisk såväl som operativ nivå med ledningsgrupper och andra nyckelfunktioner
  • På ett värdeskapande sätt driva och utveckla koncernens verksamhetsstyrning avseende informationssäkerhet
  • Både arbeta strategiskt och långsiktigt men även att agera på en mer direkt aktivt och operativ nivå exempelvis gällande incidenthantering.
  • I rollen ingår också att samordna GDPR-arbetet avseende koncernövergripande frågor och fungera som ett stöd för övriga bolag.

HR-strateg

Koncernens HR-strateg, tillika bolagets HR-strateg, är placeras hos Störningsjouren. I uppdraget ingår bland annat att stärka bolagets systematiska arbetsmiljöarbete samt samverkansformer, delta vid rekryteringar och lönebildning. För koncernen har HR-strategen genomfört arbetsmiljöutbildningar för chefer och arbetsmiljö-/skyddsombud samt beställt och lanserat en koncerngemensam webb-utbildningen vars syfte är att bidra till en arbetsmiljö som upplevs säker och trygg där det bland ingår moment om hot, våld och att lämna negativa besked. Utbildningen har under året setts av ett flertal medarbetare, målet är att samtliga inom koncernen ska ha genomfört utbildningen under första kvartalet 2021.