Om oss

Detta är Störningsjouren

Störningsjouren i Göteborg AB ingår som ett av bolagen i Förvaltnings AB Framtiden, helägt av Göteborgs stad. Vi erbjuder tjänster som skapar trygghet och säkerhet i Göteborgs bostadsmiljöer för hyresvärdar i allmännyttan, privata hyresvärdar och bostadsrättsföreningar om totalt ca 100 000 lägenheter.  

Störningsjouren arbetar med störningshantering och fastighetsjour dygnet runt, vardag som helgdag, året runt. Vårt uppdrag är att i alla delar jobba vräkningsförebyggande. 

Vårt arbete utgår från de mänskliga rättigheterna och principen om alla människors lika värde. Det är en självklarhet för oss att vara korrekta, att följa regelverk samt agera med omtanke och god moral. Det vi gör betyder mycket för många människor. Med stolthet, engagemang och nytänkande gör vi bra insatser tillsammans med dem vi är till för. 

Affärsidé

Erbjuda ändamålsenliga tjänster avseende främst störningshantering och trygghetsskapande åtgärder för god boendesocial miljö och därigenom aktivt bidra till en attraktiv bostadsmarknad i Göteborg. 

Helhetstänkande och samverkan

Störningsjouren erbjuder ett helhetstänk gällande störnings- och fastighetsjours ärenden. Vi arbetar såväl med akuta åtgärder som med att hantera och följa upp ärenden på längre sikt. Samarbete och samverkan är nyckelord som genomsyrar vår verksamhet och det är en nödvändighet för att nå goda resultat. 

Vi samverkar med många aktörer i staden, både i det förebyggande arbetet men även i pågående ärenden, främst med hyresvärdar och socialtjänst men även med polis, psykiatri, kvinnojour, socialjour, kronofogden, intresseorganisationer, vaktbolag med flera, i de fall det behövs. 

Om personalen, oavsett tid på dygnet, exempelvis upptäcker eller befarar att barn far illa, en äldre person inte klarar sig själv eller någon blivit akut sjuk tas omedelbart kontakt med lämplig instans som socialjour eller sjukvården. I Störningsjourens verksamhet är barnperspektiv och grannperspektiv självklara fokus.  

Vad gör vi?

Störningsjourens personal är anställda utifrån sin förmåga att hantera människor och konflikter genom ett professionellt och lågaffektivt bemötande. Personalen på Störningsjouren har bred kompetens och har tidigare arbetat inom bland annat psykiatri, missbruksvård, kronofogden, polis, socialtjänst och fastighetsförvaltning.  

Störningsjouren strävar efter utveckling och arbete pågår med att undersöka om, och i så fall på vilket sätt, tjänsteutbudet kan utvecklas för att ytterligare förbättra boendet för hyresgäster i Göteborg. 

Störningsjouren har personal på plats tjugofyra timmar om dygnet, årets alla dagar, och dessa är bolagets ­absolut viktigaste resurs. Personalen är fördelade på olika avdelningar med olika uppdrag.  

I olika sammanhang när vi har kontakt med hyresgäster händer det att vi utsätts för både hot och våld. Dessa polisanmäls alltid i samråd med medarbetaren och på hemmaplan följs man upp och erbjuds både samtal och annat stöd. Vid rättegång finns alltid chef och ofta kollegor på plats. Då våra uppdrag innebär att vi ofta möter människor i kris eller som på olika sätt ofta mår dåligt, är vår förmåga till professionellt och lågaffektivt bemötande av största vikt. 

Störningsjouren vill att arbetsplatsen ska vara inkluderande och tillåtande. Ett viktigt verktyg för att skapa ett tillåtande klimat är att se till att vi har mångfald bland våra anställda och att personalstyrkan ska spegla lokalsamhället. Vi tror att vi genom att vara olika, skapar de bästa förutsättningarna att trivas. Bolaget har en jämn fördelning mellan män och kvinnor, inga oskäliga löneskillnader finns och vi har en bred blandning av etnicitet och ålder.  

Våra förhållningssätt

Då Störningsjouren ägs av Göteborgs stad innebär det att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen. Vi följer Göteborgs förhållningssätt på följande vis: 

 

  • Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för – vi ska verka för säkra och trygga boendemiljöer för hyresgäster i Göteborg, och säkerställa korrekta hyresavtal. Likabehandlingsprincipen gäller oavsett hyresgästens bakgrund eller stadsdel. Vi verkar också för säkra och trygga arbetsmiljöer för medarbetare i koncernen genom hög tillgänglighet och ett professionellt förhållningssätt.
  • Vi bryr oss – med våra medarbetares engagemang och kompetens skapar vi rätt förutsättningar för vårt uppdrag. Vi tar ansvar för det vi gör, från förebyggande insatser och framåt i hela processen.
  • Vi arbetar tillsammans – människor har många olika behov och det kräver en helhetssyn. För att svara mot helheten på bästa sätt krävs samverkan för hyresgästers och kunders bästa.
  • Vi tänker nytt – samhället och människor förändras. Våra etablerade lösningar räcker inte alltid till, vilket innebär att öppenhet, nyfikenhet och mod präglar vårt synsätt.

 

 

Frågor?

Gå in och kika på vår sida med vanliga frågor och svar.