Uppdraget: ett hållbart Gbg

Ett socialt hållbart Göteborg

Störningsjouren liksom de övriga bolagen i Förvaltnings AB Framtiden tar ett stort socialt ansvar. Allmännyttan skall bidra till social hållbarhet genom att aktivt arbeta för mångfald, minskad segregation och en ökad välfärd i bostadsområdena.  

Trygga och säkra områden är en viktig del i arbetet att skapa en jämlik stad för alla. 

Störningsjouren har genom åren fokuserat på och vidareutbildat personalen i olika fokusområden såsom exempelvis, psykisk ohälsa, äldre och hemlöshet.  

Nedan följer några exempel på livssituationer där vi stöttar hyresgäster. 

Våld i nära relationer 

Våld i nära relationer kan ta sig många uttryck och utgör ofta ett mönster av handlingar. Eftersom våldet vanligen äger rum inom hemmets väggar blir det sällan uppmärksammat av utomstående. Allmännyttan har en särskilt viktig roll att fylla här då var 5:e Göteborgare bor hos oss. Och enligt statistiken är så många som var 10:e kvinna berörd av våld i någon form och också var 10:e barn! Omfattningen och konsekvenserna är så pass allvarliga att det är att betrakta som ett folkhälsoproblem. Om man som granne hör eller befarar att någon far illa finns det hjälp och stöd att få från Störningsjouren då vi kommer ut och kan knacka på den berörda lägenheten för att stämma av så att allt är ok.  

Störningsjouren vill tillsammans med hyresvärdar, stadsdelsförvaltningar, polis, kvinnojourer med flera, skapa förutsättningar för att se och hjälpa utsatta människor genom ett lösningsfokuserat arbetssätt. Här uppmanar vi nu också våra hyresgäster att aktivt ta ställning genom förhållningssättet Våga Bry Dig som lanserades vintern 2019/2020. 

Psykisk ohälsa

Alla människor kan må psykiskt dåligt och det kan variera under livets gång. Det finns många olika orsaker till psykisk ohälsa. En påfrestning kan vara stress, oro, ångest och sorg. Symtom för psykisk ohälsa kan vara att man ser och hör saker som ingen annan gör, att man känner sig ledsen, orolig, ensam, har sömnsvårigheter och mår dåligt en längre tid. Då är det bra att ta hjälp av någon.  

Vid behov kan vi på Störningsjouren initiera kontakt mellan individ och stödinsatser från exempelvis hälso- och sjukvård.

Äldre 

När vi blir äldre kan det uppstå problem som vi tidigare inte behövt tänka på. Störningsjouren vill vara med och skapa en lösning för en äldre person som börjar få problem eller där grannarna upplever problem. För en del äldre behöver personal från Störningsjouren ge handgripliga stödåtgärder innan rätt instans är inkopplad.  

Det är en grupp personer som ofta far illa och hamnar mellan stolarna hos olika myndigheter. När vi ser mönster och organisatoriska svårigheter, som till exempel när vi såg att flera äldre fick problem med hyresinbetalningar då de var placerade på korttidsboende, lyfte vi upp frågan till stadens chefer för att åskådliggöra problemet så att de fick kännedom om och en möjlighet att vidta åtgärder för att minimera detta problem.

Hemlöshet

Vi vill tillsammans med övriga aktörer i staden arbeta för att hitta goda förhållnings- och arbetssätt för att hantera situationer där människor genom sin hemlöshet skapar otrygghet för hyresgäster. När vi träffar personer som inte har någonstans att bo utan sover i exempelvis källare eller trappuppgångar erbjuder vi alltid att ta kontakt med frivilligorganisationer eller socialjour för att på så sätt hjälpa personen att få tak över huvudet i det akuta läget. 

Brottslig verksamhet 

En viktig fråga både för hyresgäster och för oss i koncernen är att i möjligaste mån stävja att det förekommer brottslig verksamhet i våra lägenheter. När vi får kännedom om att det varit någon form av sådan verksamhet tittar vi alltid på vilka möjligheter det finns att hyresrättsligt agera på det inträffade. I vissa fall är det möjligt att agera utifrån hyreslagen och i vissa fall är det inte möjligt. Vi har förståelse för att hyresgäster ibland känner frustration över att kriminella hyresgäster inte kan  

sägas upp från sina hyresavtal men det krävs allvarlig brottslighet för att kunna agera då Hyreslagen grundar sig i att alla hyresgäster har ett starkt besittningsskydd. Om den brottsliga verksamheten även medfört att grannar blivit störda i sitt boende kan det vara lättare att agera i ett ärende.  

Hyreslagen är dock tydlig kring vissa typer av brottslighet och prostitution/bordellverksamhet är ett sådant typfall. När något av bolagen i koncernen eller Störningsjouren får tips från grannar om att det förkommer prostitution i en lägenhet tipsar vi polisen om detta. Om polisen konstaterar att det bedrivits sexhandel eller om polisen på andra tips gjort tillslag och meddelar oss att sexhandel skett i en lägenhet kan ärendet sedan drivas vidare hyresrättsligt. I de fall det förekommit sexhandel har oftast lägenheten varit uthyrd i andrahand eller via Airbnb.  När det gäller att agera på brottslig verksamhet finns det tidsfrister i hyreslagen som säger att en hyresvärd skall agera inom två månader från att den fått kännedom om det som pågår alternativt inom två månader efter det att det finns en lagakraftvunnen dom. 

Inga särskilt utsatta områden år 2025

Framtidenkoncernen tar nu nästa steg för att bryta segregation och öka jämlikheten och tryggheten i Göteborg. Koncernen har utifrån kommunfullmäktiges uppdrag beslutat om en strategi som bidrar till att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden kvar på polisens lista år 2025. Att lyckas med denna strategi kräver ett enormt arbete av samtliga bolag i koncernen. Störningsjouren kommer att, i nära samarbete med främst Familjebostäder, Bostadsbolaget och Poseidon, arbeta för att strategin skall lyckas. Särskilt fokus för Störningsjouren kommer att ligga på att rätt personer bor i lägenheterna, detta innebär att vår hyresjuridiska avdelning sannolikt kommer att få ett ökat inflöde av ärenden. Vi kommer också att fortsätta det arbete som redan pågår i områdena med samtal och möten med hyresgäster samt att vi kommer att vara behjälpliga med den kunskap och erfarenhet vi har till de olika distrikten. 

Frågor?

Gå in och kika på vår sida med vanliga frågor och svar.