Trygghetskonsulent Dag

Trygghetskonsult dagtid 

Trygghetskonsulenterna som arbetar på dagtid hanterar störningsärenden och annan bosocial problematik för systerbolagen Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder . Exempel på ärenden som trygghetskonsulenterna arbetar med är uppföljning från nattens störningar, ljudstörningar av olika slag, ärenden med lägenheter där det råder sanitär olägenhet, ärenden där hyresgäster inte mår bra eller ärenden där hyresgäster hotar eller utför våld mot grannar eller personal i koncernen. 

Trygghetskonsulenterna arbetar ute i våra kunders bostadsområden och har daglig kontakt med både hyresgäster och hyresvärdar. De ärenden som vi blir inkopplade i är ofta av allvarligare karaktär med inslag av konflikt, kaos, kriminalitet, psykisk ohälsa, död mm. Genom att hantera eller stötta upp i mer komplicerade ärenden bidrar vi både till en tryggare boendemiljö för hyresgäster och till en tryggare arbetsmiljö för kollegorna i koncernen då personalen ute i bostadsområdena i hög utsträckning undvika konfliktsituationer med hyresgästerna. 

Då vi inte sällan är de som först upptäcker problem i personers boende arbetar vi för att, när det behövs, tillsammans med exempelvis socialtjänst eller sjukvård, hitta lösningar på kort och lång sikt så att hyresgästen ska kunna bo kvar. Arbetet innebär att arbeta vräkningsförebyggande i enlighet med Göteborgs stads riktlinjer. Störningsjouren arbetar således för att personer, med adekvat stöd och hjälp, i största möjliga mån skall kunna bo kvar i sina bostäder utan att deras boende påverkar grannar negativt men vid behov innefattar uppdraget även att utreda och driva hyresrättsliga ärenden.