Våra Tjänster

Trygghetskonsulterna dagtid

Trygghetskonsulenterna som arbetar dagtid hanterar störningsärenden och annan bosocial problematik för systerbolagen. Exempel på ärenden som trygghetskonsulenterna arbetar med är ljudstörningar av olika slag, ärenden med lägenheter där det råder sanitär olägenhet, ärenden där hyresgäster inte mår bra eller ärenden där hyresgäster hotar eller utför våld mot grannar eller personal i koncernen. Arbetet innebär att arbeta vräkningsförebyggande i enlighet med Göteborgs stads riktlinjer. Störningsjouren arbetar således för att personer, med adekvat stöd och hjälp, i största möjliga mån skall kunna bo kvar i sina bostäder utan att deras boende påverkar grannar negativt.  

Då vi inte sällan är de som först upptäcker problem i personers boende arbetar vi för att, när det behövs, tillsammans med exempelvis socialtjänst eller sjukvård, hitta lösningar på kort och lång sikt så att hyresgästen ska kunna bo kvar. Arbetet innefattar även att utreda och driva hyresrättsliga ärenden. Trygghetskonsulenterna arbetar ute i våra kunders bostadsområden och har daglig kontakt med både hyresgäster och hyresvärdar. Eftersom vi stöttar upp i mer komplicerade ärenden bidrar vi både till en tryggare boendemiljö för hyresgäster och till en tryggare arbetsmiljö för kollegorna i koncernen. Genom att trygghetskonsulenterna hanterar denna typ av ärenden kan personalen ute i bostadsområdena till viss del kan undvika konfliktsituationer med hyresgästerna. 

Trygghetskonsulterna kväll och natt

Trygghetskonsulenterna som arbetar på kvällar och nätter arbetar alltid två och två och åker ut på akuta störningar över hela Göteborg när hyresgäster ringer och anmäler att de blir störda. Personalen möter all slags problematik; från lekande barn och fest till missbruk och psykisk ohälsa. I de allra flesta fall är vi på plats inom 15 minuter från det att vi fått anmälan. Målet är att, på plats, skapa trygghet hos den som upplever en störning. Vi tar kontakt med den som stör för att få lugn, och behövs kan vi även kontakta myndigheter eller andra aktörer.   Trygghetskonsulenterna skriver alltid en rapport som hyresvärden har tillgång till nästkommande dag och kan vid behov på så vis lätt arbeta vidare med frågan. Utöver akuta störningar bistår Trygghetskonsulenterna även med tillsyner som innebär att fastighetsägare vid behov beställer extra kontroller av såväl fastighet som hyresgäster i syfte att få en nyanserad bild av läget på kvälls- och nattetid. Avdelningen agerar på ca 6000 akuta störningar per år över i Göteborg åt både allmännyttan, privata hyresvärdar och bostadsrättsföreningar  

Oriktiga hyresförhållanden

Störningsjourens avdelning för oriktiga hyresförhållanden består av en grupp som, sedan 2015 arbetarmed att utreda och handlägga ärenden som rör främst olovlig andrahandsuthyrning, men även andra hyresrättsliga frågor. Vidare företräder avdelningen våra kunder i hyresnämnden och Svea hovrätt vid hyresrättsliga tvister. Sedan starten har cirka 6700 utredningar utförts, samt närmare 2000 lägenheter friställts. Dessa lägenheter blir återigen tillgängliga på den ordinarie bostadsmarknaden.  

Oriktiga hyresförhållanden, i kombination med rådande bostadsbrist, bidrar till en skev bostadsmarknad och blir således ett incitament att utnyttja densamma genom att exempelvis kräva ockerhyror. Vidare leder oriktiga hyresförhållanden till otrygghet i anslutning till de hyresrätter som berörs, både för andrahandshyresgästerna och för omkringboende. Avdelningens arbete bidrar således till såväl trygga och rättvisa boendeförhållanden för hyresgäster, som en tryggare arbetsplats för de förvaltande bolagens personal. 

Lagändring från 1 oktober 2019

Problematiken med hyresbostadsmarknaden har uppmärksammats av regeringen och den 1 oktober 2019 trädde en lagändring i kraft rörande oriktiga hyresförhållanden. Lagändringen har underlättat för hyresvärdar att agera mot bland annat olovlig andrahandsuthyrning samt uttag av överhyra. Kombinationen av dessa är numera även brottsligt. Inom koncernen har hittills gjorts en polisanmälan.  

Orsaken till att fler polisanmälningar inte har gjorts är dels de rekvisit som krävs för att ett ärende ska anses brottsligt, dels att vi beaktar det signalvärde till allmänheten som polisanmälningarna utgång ger. För att en polisanmälan ska kunna göras krävs att det är möjligt att styrka olovlig andrahandsuthyrning, att det går att styrka att överhyra förekommit samt att uthyrningen påbörjats efter den 1 oktober 2019. Information som styrker överhyra är ofta otillgänglig och inkommer i stort sett endast då en andrahandshyresgäst väljer att skicka informationen.

Vad avser signalvärdet till allmänheten är det viktigt att en polisanmälan innehåller ett ärende med tillräcklig bevisning om omfattande överhyra samt lång uthyrning. På grund av den begränsade tid som förflutit sedan lagändringen är sådana ärenden få och avdelningen har ännu inte mottagit eller upptäckt ett. Störningsjouren inväntar därmed rätt ärende för polisanmälan för såväl signalvärdet som för vikten av prejudicerande fall. 

Felaktig folkbokföring

Liknande krafttag har tagits i syfte att kontrollera folkbokföringen då regeringen i juli 2018 återinförde folkbokföringsbrottet. Avdelningens arbete med frågan innebär att en utredning utförs vid varje misstanke om felaktig folkbokföring. För det fall att ärendet inte kan drivas vidare av Störningsjouren skickas informationen till Skatteverket för utredning. Vid behov förekommer även samverkan med polis.

Fastighetsjouren

Fastighetsjouren hanterar felanmälan under jourtid. Detta innefattar att besvara, bedöma, hantera och rapportera felanmälningar och larm från våra kunders hyresgäster. En stor del av arbetet handlar om att kunna ge ”hjälp till självhjälp” det vill säga att stödja hyresgästen att själv kunna åtgärda lättare problem, alternativt styra icke akuta ärenden till ordinarie arbetstid och berört bolag, samt om nödvändigt kontakta entreprenör för akut åtgärd. Allt arbete rapporteras och dokumenteras till respektive hyresvärd.

Säkerhetschef

Arbetar med säkerhetsfrågor på en koncernövergripande nivå, såväl strategiskt som operativt. Ett prioriterat område inom säkerhetsområdet är personsäkerhet där målet är att skapa en säker och trygg arbetsmiljö för alla koncernens medarbetare. En koncerngemensam personsäkerhetsprocess med anvisningar har fastställts och implementationsarbete pågår under hela 2019. Personsäkerhetsarbetet utgår från gemensamma och övergripande förhållningssätt som skall genomsyra alla delar i verksamheten, arbetet vilar på fyra grundpelare; Kompetens/utbildning, Riskanalyser, Åtgärdsprogram och Incidenthantering. Ett nytt incidenthanteringssystem har driftsatts och rullats ut i verksamheten. I detta nya system skall alla medarbetare rapportera händelser som inträffar i verksamheten så som avvikelser, tillbud, iakttagelser m.m. Systemet skapa förutsättningar för verksamheten att få en faktabaserad lägesbild samt att utreda, åtgärda och göra analyser med syftet att förbättra olika delar av verksamheten. Säkerhetschefen bistår verksamheten i alla de olika delarna av personsäkerhetprocessen.

Frågor?

Gå in och kika på vår sida med vanliga frågor och svar.